Klimaatadaptie & biodiversiteit

Natuur en Milieu Educatie-centrum Midden-Betuwe

Het NME-centrum Midden-Betuwe is een organisatie die in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe werkt aan Natuur en Milieu Educatie (NME).

Met de klas de natuur in, wie helpt? (PDF, 133 kb)

Kijk voor meer informatie op de website van het Natuur en Milieu Educatiecentrum Midden-Betuwe.

Atlas Leefomgeving

De website ‘Atlas Leefomgeving’ toont bezoekers informatie over de milieukwaliteit wanneer ze hun postcode intoetsen.

Deze website is bedoeld voor burgers, maar geeft ook informatie die voor professionals interessant is, bijvoorbeeld makelaars, milieuorganisaties, scholen en ook ambtenaren van gemeenten en provincie.

Wie een huis wil kopen, ziet op Atlas Leefomgeving of op die plek de lucht schoon is, of er kans is op geluidsoverlast en of de bodem is vervuild. De site maakt alle milieu-informatie toegankelijk voor inwoners.

Risicokaart Nederland

De Risicokaart Nederland informeert de inwoners van Gelderland over de risico’s waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een ramp of incident.

Klimaatatlas

De Klimaatatlas bevat kaarten met de effecten op neerslag en temperatuur en laat zien wat de gevolgen voor overstromingen, hitte, bodemdaling en grondwater zijn alsook welk gevolg klimaatverandering heeft voor de natuur en de veiligheid.

Bodem en grond

Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, bijvoorbeeld in verband met bouwactiviteiten, worden geregistreerd in een bodeminformatiesysteem.

Sinds april 2016 kunt u voor de aanvragen historische (bodem)informatie aangaande Neder-Betuwe, terecht bij de omgevingsdienst Rivierenland (www.ODRivierenland.nl). Zij behandelen alle vragen over historische informatie van Neder-Betuwe.

De contactgegevens van de Omgevingsdienst Rivierenland zijn:
Adres: Van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK, Tiel
Postadres:  Postbus 6267, 4000 HG, Tiel
Telefoon: 0344-579314

U kunt uw verzoek om historische informatie ook via het volgende e-mailadres aan de ODR stellen: ingekomenpost@ODRivierenland.nl.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek heeft tot doel vast te stellen of grond geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt zal gaan worden, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning.

Soms is een bodemonderzoek verplicht, soms is het gewenst een bodemonderzoek te laten verrichten. Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, worden beoordeeld door de afdeling Milieu. Hier zijn kosten aan verbonden, deze bedragen € 524,65 per te beoordelen bodemonderzoek.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 1. Bodemonderzoek bij bouwvergunning
  In verband met het bestaan van risico’s voor de gezondheid van mensen mag een bouwwerk bestemd voor (voortdurend) gebruik door mensen niet gebouwd of verbouwd worden op verontreinigde grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient in gevallen waarin een reguliere bouwvergunning is vereist, een Verkennend bodemonderzoek te worden verricht op basis van de NEN 2009. Het resultaat van dit onderzoek dient door de afdeling Milieu beoordeeld te worden. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of het onderzoek conform bovengenoemde norm is uitgevoerd.
 2. Bodemonderzoek bij milieuvergunning
  Op grond van de Wet bodembescherming mogen bedrijfsactiviteiten de bodem niet verontreinigen. In gevallen waarin bedrijven zogenaamde bodembedreigende activiteiten uitvoeren kan de gemeente in de milieuvergunning een nul-onderzoek verplicht stellen. Hierin wordt de bodemgesteldheid vastgelegd op het moment vóórdat het bedrijf zijn activiteiten begint. Vervolgens kan worden voorgeschreven, dat jaarlijks opnieuw onderzoek moet worden verricht, zodat kan worden voorkomen dat de bodem (meer) verontreinigd raakt door de bedrijfsactiviteiten. Ook als (in de toekomst) het bedrijf wordt beëindigd, zal opnieuw onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het bedrijf de bodem (meer) heeft verontreinigd.
 3. Bodemonderzoek bij transacties
  Bij aankoop/verkoop van grond is het gewenst dat tussen de koper en verkoper duidelijkheid bestaat over de staat waarin de bodem van het perceel zich bevindt. In de volksmond wordt vaak gesproken over een ’schone grond verklaring’. Dit is een misleidende term. Grond is in Nederland (helaas) zelden helemaal schoon naar de geldende maatstaven. Dat wil niet zeggen dat de bodem dan ongeschikt is voor het beoogde gebruik. Daarom is het bij transacties beter te spreken over een zogenaamde ’geschiktheidsverklaring’.

Verschillende wetten en regels zijn van toepassing op dit onderwerp:

 • Wet Bodembescherming, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, lozingsbesluit bodembescherming, Algemene Plaatselijke Verordening
 • Wet Milieubeheer, Algemene Plaatselijke Verordening
 • Woningwet, bouwverordening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Stookontheffing

De Wet milieubeheer verbiedt het verbranden buiten inrichtingen. In de Tweede Kamer heeft de minister destijds gemeenten de mogelijkheid geboden tot verlenen van ontheffing op dit verbod. Over hoe hiermee om te gaan, hebben de gemeenten binnen Regio Rivierenland afspraken gemaakt.

Grond afgraven en verplaatsen

Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 – 579 314 of info@odrivierenland.nl.

Ontheffing aanvragen

Een stookontheffing moet uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Voor het verbranden van besmettelijk ziek hout is geen schriftelijke ontheffing nodig. Het is wel verplicht dit vier uur van te voren telefonisch bij de gemeente te melden. Het aanvraagformulier vindt u in de rechter kolom.

Hoe lang duurt het?

De ontheffing wordt binnen acht weken aan u toegezonden. Hierbij bestaat de mogelijkheid om deze termijn nog een keer met acht weken te verlengen.

 • Voor het stoken is een stookontheffing nodig van burgemeester en wethouders;
 • Stoken mag alleen in het stookseizoen dat loopt van 1 november tot en met 31 mei. Het is niet toegestaan om te stoken van 1 juni tot en met 31 oktober;
 • Alleen gerooide bomen mogen in de openlucht worden verbrand. Dus niet: snoeihout, planken, schuttingen, pallets e.d. ;
 • Bij hoge uitzondering mag ook snoeihout worden verbrand. Maar dan alleen als het gaat om snoeihout dat vrijkomt bij onderhoud van cultuurlandschappen en erfbeplanting. En alleen als dat snoeihout niet kan worden versnipperd, verklepeld, afgevoerd of opgestapeld tot houtwallen;
 • Het is niet toegestaan om verduurzaamde boompalen, plastic boomhulzen of ander afval mee te verbranden.
 • De volledige tekst van de voorwaarden en stookvoorschriften kunt u vinden in de notitie ‘resthout beheerst verbranden’.
 • Aanvullend hierop hebben burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe op 1 maart 2011 besloten om de stookontheffingen in het vervolg voor een periode van 3 jaar te verlenen.

Voorwaarden

Kosten

€ 169,90 (ontheffing voor een periode van 3 jaar, leges 2021).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vergunningverlening & Handhaving via 14 488 of info@nederbetuwe.nl.

Milieu informatie

Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van ‘bedrijven’ maar van ‘inrichtingen’.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.

Wanneer is een Wet milieubeheer vergunning nodig?

Wanneer iemand een bedrijf wil beginnen of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van “bedrijven” maar van “inrichtingen”. De Wet milieubeheer stelt regels aan de milieugevolgen die ontstaan bij het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. In veel gevallen is een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) voldoende, waarna u gebonden bent aan algemene en eventueel specifiek voor uw bedrijf geldende regels.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.

Heeft u een milieu-handhavingsverzoek?

Eenieder mag het college verzoeken handhavend op te treden als de milieuregels en/of -voorschriften worden overtreden. Op een verzoek tot handhaving moet door het bevoegd gezag binnen vier weken worden gereageerd.

Een verzoek om handhaving moet schriftelijk worden ingediend en duidelijk zijn gemotiveerd. Het verzoek om handhaving dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Heeft u een milieu klacht?

U kunt een milieuklacht hebben. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst Rivierenland (ODR) namens de gemeente de uitvoerende instantie voor deze milieuklachten. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Afhankelijk van de aard van de klacht is het een belangrijke stap om eerst te praten met de veroorzaker van de overlast. In de meeste gevallen is dit voldoende en kunnen er afspraken gemaakt worden. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht alsnog melden.

Uw klacht wordt geregistreerd bij het provincieloket en in de meeste gevallen aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) doorgegeven. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van hun een terugkoppeling. Mocht de klacht worden doorgegeven aan de gemeente dan krijgt u deze terugkoppeling van de gemeente.

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden via het provincieloket Gelderland.

Contactgegevens provincieloket Gelderland:
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland via www.odrivierenland.nl.