Wind en zon

Klimaatverandering en CO2-uitstoot

Door het gebruik van fossiele brandstoffen is sprake van CO2-uitstoot, dit leidt tot klimaatverandering. In ons land merken we dit door hogere temperaturen, wateroverlast, droogte en het risico op overstromingen. De effecten van deze weersveranderingen hebben grote ruimtelijke, economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen. We moeten nu handelen om erger te voorkomen. We hebben geen keus: we zullen onze energie op andere manieren moeten opwekken.

Fossiele brandstoffen zijn schadelijk en raken op

Op dit moment maken we voor de opwekking van elektriciteit en warmte voornamelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn vervuilend en hebben een negatieve invloed op het klimaat en onze gezondheid. Daarnaast weten we dat deze fossiele brandstoffen op raken.

Vormen van duurzame energie

We kunnen op verschillende manieren duurzame energie opwekken, denk aan zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en aardwarmte. Hiervan zijn zonne-energie en windenergie op dit moment het meest kansrijk en het meest gebruikt. Naar verwachting blijft dit de komende jaren ook zo in onze gemeente.

Opwek van duurzame energie door wind en zon

De gemeente is voorstander van zonnepanelen op daken om duurzame energie op te wekken. Daar redden we het echter niet mee. We moeten daarnaast zonnevelden en windparken realiseren om inwoners en bedrijven van duurzame energie te voorzien. In Neder-Betuwe zijn al projecten in voorbereiding.

Meer informatie over de wind- en zonprojecten in Neder-Betuwe

Hoeveel duurzame energie moeten we opwekken voor 2030?

Het Rijk heeft in het Klimaatakkoord aangegeven hoeveel duurzame energie er landelijk moet worden opgewekt voor 2030. In 2030 moet minimaal 35 TWh duurzame energie op land opgewekt worden èn 49 TWh met windmolens op zee. Deze doelstelling moeten we op land in verschillende regio’s bereiken. Regio Rivierenland heeft in de Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken om 1,2 TWh aan energie op te wekken door wind en zon in 2030, als bijdrage aan het landelijke doel. Het aandeel van de gemeente Neder-Betuwe bedraagt 0,234 TWh in 2030.

Energie besparen

Als gemeente stimuleren we inwoners en ondernemers vooral om energie te besparen. Immers, als we minder energie verbruiken hoeven we ook minder duurzame energie op te wekken. Tot nu toe zien we echter nog steeds een toename van het energieverbruik door elektrische auto’s en de verwarming van gebouwen.

Nog te vroeg voor kerncentrales en waterstof

Andere vormen van hernieuwbare duurzame energie zijn nog onvoldoende ontwikkeld om een serieuze bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. Er wordt vaak gesproken over kernenergie en over waterstof voor grootschalig opwek van duurzame energie. Het proces om te komen tot een kerncentrale duurt 10 tot 15 jaar en een kerncentrale wordt niet door een gemeente zelf ontwikkeld. Waterstof is een energiedrager en geen energiebron. Waterstof moet je maken en hiervoor is duurzame elektriciteit nodig, zoals zon- en windenergie.